WAD
凯铭
凯铭 凯铭 凯铭
产品说明:
骨架外包橡胶,带弹簧的两个密封唇,可在同一旋转轴对两侧容腔的介质隔离和密封。  
压力: ≤ 0.03  MPa
温度:-40ºC ~ +100ºC
圆周速度:≤6 m/s
尺寸1:mm 尺寸2:mm 尺寸3:mm
产品详情
产品号 型号 OEM号 材料 尺寸 数量 价格 订购
ISE000160E WAD FPM 100-130-12 无权限 购买
ISE000131E WAD NBR 50-68-8 无权限 购买
IS003287E WAD NBR 62-85-10 无权限 购买
ISE000093E WAD NBR70 70-90-10 无权限 购买
IS065067 WAD NBR 150-180-15 无权限 购买