WA
凯铭
凯铭 凯铭 凯铭
产品说明:
骨架外包橡胶,具有可靠的外缘密封,适用于座孔内表面粗糙度偏低,热膨胀大以及分体式座孔。
无防尘唇,适用于尘土和污物较少场合。  
压力: ≤0.05 MPa
温度:-40ºC ~ +100ºC
圆周速度:≤12 m/s
尺寸1:mm 尺寸2:mm 尺寸3:mm
产品详情
产品号 型号 OEM号 材料 尺寸 数量 价格 订购
IS185194 WA NBR 16-24-5 无权限 购买
IS185502 WA NBR70 70-95-13 无权限 购买
IS185484 WA NBR 64-80-8 无权限 购买
IS185474 WA NBR 58-90-10 无权限 购买
IS185415 WA NBR 45-65-8 无权限 购买
IS185251 WA NBR 25-37-5 无权限 购买
IS185185E WA NBR 15-22-7 无权限 购买
IS185052 WA NBR 34.92-47.62-6.35 无权限 购买
IS184985E WA NBR 90-110-12 无权限 购买
IS184977 WA NBR 60-75-8 无权限 购买
IS184515 WA NBR 45-65-8 无权限 购买
IS047274 WA NBR 45-72-7 无权限 购买
IS042933E WA NBR 92.07-117.47-12.7 无权限 购买
IS039980E WA NBR 85-100-10 无权限 购买
IS038461E WA NBR 380-420-20 无权限 购买
IS038456E WA NBR 200-230-13 无权限 购买
IS038448E WA NBR 110-130-8 无权限 购买
IS025675E WA NBR 170-190-13 无权限 购买
IS021348E WA NBR 280-310-15 无权限 购买
IS020118E WA NBR 49.21-69.85-9.52 无权限 购买